Viện
Các kết quả

Các kết quả

2016
 • 슬레브 데크지지 장치 특허 출원 (LINK SYSTEM) Patented Slave Deck Supporting Device (LINK SYSTEM) 专利从甲板支撑装置(LINK系统) Cấp bằng sáng chế Slave sàn Hỗ trợ thiết bị (SYSTEM LINK)
2013
 • 청소용 로봇 가이드 레일 커튼 월 시공방법 특허 출원 Applied a patent for cleaning robot guide rail rail curtain wall method 应用清洁机器人导轨幕墙方法专利 Áp dụng một bằng sáng chế để làm sạch Robot dẫn đường sắt đường sắt phương pháp tường rèm
 • BUILT-IN-GUIDE형 로봇운영을 고려한 GUIDE RAIL 및 C/W 설계 기술 개발 3차년도 과제 수행 Development of GUIDE RAIL and C/W design technology considering BUILT-IN-GUIDE type robot(3Y) 考虑BUILT-IN-GUIDE型机器人(3Y)的GUIDE RAIL和C / W设计技术的开发 Phát triển RAIL HƯỚNG DẪN và công nghệ thiết kế C / W xem xét BUILT-IN-HƯỚNG DẪN loại robot (3Y)
2012
 • BUILT-IN-GUIDE형 로봇운영을 고려한 GUIDE RAIL 및 C/W 설계 기술 개발 2차년도 과제 수행 Development of GUIDE RAIL and C / W design technology considering BUILT-IN-GUIDE type robot(2Y) 考虑BUILT-IN-GUIDE型机器人(2Y)的GUIDE RAIL和C / W设计技术的开发 Phát triển RAIL HƯỚNG DẪN và công nghệ thiết kế C / W xem xét BUILT-IN-HƯỚNG DẪN loại robot (2Y)
2010
 • 영국 ZED FACTORY LTD,와 한국형 무탄소 주택기술 M.O.U체결 Contracted with ZED FACTORY LTD, UK for M.O.U 与ZED FACTORY有限公司签订合同,英国为M.O.U Ký hợp đồng với Zed NHÀ MÁY LTD, Anh cho M.O.U
 • 저급스크랩 활용 부품소개 4차년도 과제 수행 완료 Completion of the 4th year project implementation of low-grade scrap 完成低档废钢第四年项目实施 Hoàn thành việc thực hiện dự án năm thứ 4 của cấp thấp phế liệu
 • 이중개폐창호의 성능 검증 TEST BED실시 (동절기,하절기) Performance verification test of dual opening and closing windows (winter, summer) 双开闭窗性能验证试验(冬,夏) kiểm tra kiểm tra hoạt động của mở cửa và đóng cửa sổ kép (mùa đông, mùa hè)
2009
 • 국가녹색기술대항 공모전 참가 (에너지 절감 이중개폐창호) Participated in national green tech contest competition (energy saving double opening and closing window) 参加全国绿色科技竞赛(节能双开关窗) Tham gia trong xanh thi cuộc thi công nghệ quốc gia (tiết kiệm năng lượng mở đôi và đóng cửa sổ)
 • 현대알루미늄㈜ 기술연구소 설립 Established Hyundai Aluminum Technology R&D Center 成立现代铝技术研发中心 Được thành lập Hyundai Aluminum Công nghệ R & D Center
 • 이중개폐창호 NET획득(2009년 1회차) Obtained NET, double opening window (2009 1st) 获得NET,双开窗(2009年第1季) NET thu được, cửa sổ mở đôi (2009 1)
2008
 • 이중개폐창호 성능시험(단열:1.52W/㎡ㆍk, 기밀0등급, 내풍압성 2800PA) Double opening and closing window performance test(Insulation: 1.52W / ㎡ · k, Class 0, Resistance to wind pressure 2800PA) 双开关窗性能试验(绝缘:1.52W /㎡·k,0级,耐风压2800PA) Đôi mở và đóng thử nghiệm hiệu năng cửa sổ (cách điện: 1.52W / ㎡ · k, Class 0, kháng gió áp 2800PA)
 • 이중개폐창호관련 특허 2건 출원 Applied for 2 patents related to double opening and closing windows 申请2项涉及双开合窗的专利 Áp dụng cho 2 bằng sáng chế liên quan đến việc mở đôi và cửa sổ đóng cửa
 • 현대알루미늄㈜ 신재생에너지분야(태양광) 전문기업 등록 Registered as a company specializing in renewable energy (solar power) in Hyundai Aluminum Co., Ltd. 注册为现代铝业有限公司(太阳能发电)专门从事可再生能源公司 Đăng ký như là một công ty chuyên về năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) ở Hyundai Aluminum Co, Ltd.
 • 롯데건설 공동개발 이중개폐시스템창호 개발 협약 Lotte Construction joint development double opening and closing windows development agreement 乐天建设联合开发双开关窗开发协议 Lotte xây dựng phát triển chung đôi mở cửa và cửa sổ đóng thỏa thuận phát triển
2007
 • BIPV C/W 3종 PROTO TYPE 설계 (STICK-CAPTURE, 4-SDIE, SKYUGHT) BIPV C / W 3 PROTO TYPE Design (STICK-CAPTURE, 4-SDIE, SKYUGHT) BIPV C / W 3 PROTO类型设计(STICK-CAPTURE,4-SDIE,SKYUGHT) BIPV C / W 3 Proto LOẠI Thiết kế (STICK-CAPTURE, 4 SDIE, SKYUGHT)
COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x