Giới thiệu
Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

저희 현대알루미늄은
C/WALL 제작 및 설치, AL-FORM 제작 및 임대, 경관시설물 제작 및 태양광사업
알루미늄 사업영역에 있어 최고의 기술과 서비스를 제공하고,
현재 국내 최대의 알루미늄 제조업체인 알루코그룹의 일원으로
성장, 발전하고있습니다.

인재경영에 가치를 두고 있는 현대알루미늄은 우수한 경력의 현장기술자와 전문 기술력을 갖춘 엔지니어들로 구성되어 있으며 수 많은 국.내외 PROJECT를 수행해오며 얻은 경험과 기술력을 바탕으로 초일류 기업으로 성장해가고있습니다.

현대알루미늄은 여기서 안주하지 않고 지속적인 인재개발과 신규 아이템 개발을 통하여 보다 명실상부한 글로법 기업으로 발돋움하도록 최선을 다할것입니다.

더불어 고객에게 신뢰받는 기업, 믿을 수 있는 기업, 투명한 경영으로 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장하기 위해 전 임직원 모두가 하나되어 최선을 다하겠습니다. 현대알루미늄의 도전에 많은 관심과 격려를 부탁드립니다. 감사합니다.

Hyundai Aluminum offers the best technology and services in the aluminum business such as C/WALL production and installation, AL-FORM production and leasing, landscape facility production and solar business, and now is growing with a member of ALUKO GROUP.

Hyundai Aluminum is valued for talent management and consists of highly experienced field engineers with expertise. We are also growing into a top-notch company based on the experience and technology we have gained from doing many domestic and overseas projects.

Hyundai Aluminum will do its best to become a well-known global company through continuous talent development and new items development.

In addition, we will do our best to become a company trusted by customers, a company that can trust, and a company that fulfills its social responsibilities through transparent management.

Ask for your continued interest and encouragement in the challenge of Hyundai aluminum.

Thank you.

现代铝在铝业务中提供最好的技术和服务,
如 C / WALL生产和安装,AL-FORM生产和租赁,景观设施生产和太阳能业务,
与ALUKO GROUP的成员一起成长。

现代铝业对人才管理非常重视,由经验丰富的现场工程师和具有专业知识的工程师组成。

我们也正在成长为一个顶尖的公司,基于从许多国内和海外项目获得的经验和技术。

我们将通过持续的人才开发和新项目开发,尽最大努力成为一家知名的全球性公司。

此外,我们将竭尽全力成为客户信任的公司,可信任的公司和通过透明管理履行社会责任的公司。

在现代铝的挑战中,请您继续关注和鼓励。

谢谢。

Hyundai nhôm Công ty
C / W sản xuất và lắp đặt, sản xuất AL-FORM và cho thuê,
sản xuất lam cơ sở và dự án năng lượng mặt trời như cung cấp các công nghệ và dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh nhôm và thành viên của Hàn Quốc,
Aluko-Gruop nhà sản xuất nhôm lớn nhất như sự tăng trưởng và phát triển.

Với giá trị của tài năng quản lý bao gồm các kỹ thuật viên và kỹ sư có chuyên môn của một sự nghiệp tốt đi, bạn có thể phát triển thành một công ty hàng đầu trong nước và nước ngoài thực hiện nhiều đến DỰ ÁN Dựa trên kinh nghiệm thu và công nghệ.

Thông qua phát triển nguồn nhân lực liên tục và phát triển mới không hài lòng với nơi mà chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để trở thành một công ty toàn cầu thực sự hơn.

Ngoài ra tất cả các nhân viên sẽ làm tất cả những loại tốt nhất để phát triển thành một công ty thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình như một công ty, một công ty quản lý đáng tin cậy và minh bạch, đáng tin cậy của khách hàng.

Xin vui lòng gửi rất nhiều sự chú ý.

Cám ơn.

대표이사CEO 박 준 영Park, Joon young
COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x