Giới thiệu
Tài năng và Tuyển dụng

Tài năng và Tuyển dụng

현대알루미늄은 인재를 소중히 생각합니다. Hyundai Aluminum values our talents. 现代铝业有限公司是一个思想的人才严重。 Hyundai Aluminum là một tài năng suy nghĩ một cách nghiêm túc.

공정하고 공평한 기회의 제공을 통해 도전과 혁신으로 비전을 성취할 수 있는 글로벌 인재를 모십니다. We are seeking global talent who will be able to achieve a vision
through challenge and innovation by providing fair and equitable opportunities.
我们正在寻求能够通过提供公平和公平的机会通过挑战和创新实现愿景的全球人才。 Chúng tôi đang tìm kiếm tài năng toàn cầu, những người sẽ có thể đạt được một tầm nhìn qua thách thức và đổi mới bằng cách cung cấp các cơ hội công bằng và bình đẳng.

 • Người tài năng
 • Hệ thống nhân sự
 • Phúc lợi
현대알루미늄은
인재를 소중히 생각합니다.
Hyundai Aluminum
values our talents.
现代铝业有限公司是一个思想的人才严重。 Hyundai Aluminum
là một tài năng suy nghĩ một cách nghiêm túc.
공정하고 공평한 기회의 제공을 통해 도전과 혁신으로
비전을 성취할 수 있는 글로벌 인재를 모십니다.
We are seeking global talent who will be able to achieve a vision
through challenge and innovation by providing fair and equitable opportunities.
我们正在寻求能够通过提供公平和公平的机会通过挑战和创新实现愿景的全球人才。 Chúng tôi đang tìm kiếm tài năng toàn cầu, những người sẽ có thể đạt được một tầm nhìn qua thách thức và đổi mới bằng cách cung cấp các cơ hội công bằng và bình đẳng.

Người tài năng

미래를 향해 자기혁신을 추구하는 사람 A person who pursues self-innovation toward the future 追求朝着未来的自我创新的人 Một người theo đuổi tự đổi mới hướng tới tương lai

주체성을 갖고 책임을 다하는 사람 A person who has a sense of responsibility 一个有责任感的人 Một người có tinh thần trách nhiệm

도전의식이 충만한 실천력 있는 사람 A person who is full of challenge consciousness 一个充满挑战意识的人 Một người là đầy thách thức ý thức

성실한 마음으로 노력하는 사람 A person who sincerely works 一个真诚工作的人 Một người chân thành làm việc

Nguyên tắc của hệ thống nhân sự

- 능력과 업적에 의한 공정한 인사

- 적성과 희망을 고려한 적재적소 배치

- 발탁인사로 우수한 인재 조기발굴/육성

Fair greeting by ability and achievement

Proper Placement Considering Aptitude and Hope

We will find and cultivate excellent talent early

根据自己的能力和性能博览会人才。

放在考虑能力和希望正确的地方。

为了识别并通过任命的人员早期培养人才。

Nhân viên công bằng theo năng lực và hiệu suất của chúng.

Đúng nơi xem xét các khả năng và hy vọng đặt.

Để xác định và nuôi dưỡng tài năng sớm thông qua các nhân viên chỉ định.

직급체계 및 승진년한 Position system / Promotion year 定位系统 / 升级年 Vị trí hệ thống / nâng cấp năm

수평적 조직문화가 새롭게 자리 잡아가고 있는 변화된 경영환경 속에서 현대알루미늄은 성과, 평가, 역량, 경력, 교육, 보상의 일관된 방향을 유지하기 위한 인사쳬계를 구축하고 이를 효율적으로 운영하기 위해 노력하고 있습니다. Hyundai Aluminum Co., Ltd. establishes a personnel system to maintain the consistent direction of performance, evaluation, competence, career, education, and compensation in a changing business environment where horizontal organizational culture is newly emerging and strives to operate it efficiently There is. 现代铝业有限公司正在建设人员chyegye维持横向组织文化一致的方向是保持变化的业务环境中的表现会,评估,能力,经验,培训,薪酬,并试图有效地运行其新的地方你。 Hyundai nhôm Công ty xây dựng một chyegye nhân để duy trì một định hướng nhất quán của văn hóa tổ chức ngang là nơi mới để giữ môi trường kinh doanh thay đổi trong hoạt động trong đi, đánh giá, năng lực, kinh nghiệm, đào tạo, bồi thường, và cố gắng chạy nó một cách hiệu quả bạn.

임직원 직무능력에 따라 Grade 관리를 통한 성과주의 연봉체계

승급시기 : 업무성과 및 능력에 따른 Grade 승격

휴가 : 연차휴가, 하계휴가, 각종 경조휴가 등

교육 : 법정의무교육, 법정직무교육, 직급/계층 교육 등

Performance-based salary system through grade management according to employee's job ability

Promotion Period: Grade promotion based on job performance and ability

Vacations: Annual vacation, summer vacations, various holidays, etc.

Education: Legal compulsory education, legal job training, job / class education, etc.

通过仔细和有能力的员工按照管理级薪酬制度>

升级时间:能力和经营业绩提升等级

假日:年假,暑假,假期等各种帆船赛

教育:义务教育,法律,法院在职培训,等级/层教育

평가제도 Job Evaluation System 职位评价系统 Hệ thống đánh giá công việc

현대알루미늄의 평가제도는 업적고과와 역량고과로 구분되어 있으며, 공정한 평가를 통해 근무의욕과 업무능률의 향상을 이끌어내기 위해 노력하고 있습니다. The evaluation system of Hyundai Aluminum is divided into achievement audit and competency audit. Through fair evaluation, we are striving to improve work motivation and work efficiency. 现代铝业有限公司的评价体系正在努力寻找工作分为劳累过度劳累和能力,通过一个公正的评价导致工作积极性和工作效率的提高。 Hệ thống đánh giá được chia thành khả năng và thành tích làm việc quá sức làm việc quá sức, thông qua đánh giá công bằng dẫn đến sự cải thiện động lực làm việc và hiệu quả công việc đang cố gắng tìm.

업적(KPI)고과 Achievement (KPI) 成就(KPI)考核 Thành tích (KPI) Thẩm định

사업계획과 연계된 목표대비 실적에 따른 회사전체목표,부서목표,개인목표 달성도를 평가 Evaluate company-wide goals, departmental goals, and achievement goals according to performance relative to goals 评估公司的总目标,部门目标,个人目标和与针对目标绩效业务计划成果 Đánh giá tổng số bàn thắng của công ty, mục tiêu bộ phận, mục tiêu cá nhân và thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến hoạt động chống lại các mục tiêu

역량(KPI)고과 Competency (KPI) 容量(KPI)考核 Công suất (KPI) Thẩm định

개인목표 달성과 연계된 개인핵심역량에 대한 평가 Assessment of individual core competencies associated with achieving individual goals 以实现个人的核心竞争力的个人目标相关的评估 Kết hợp với việc đạt được mục tiêu cá nhân đánh giá các năng lực cốt lõi cá nhân

 •   
 •   

승격제도 Promotion System 推广体系 hệ thống khuyến mãi

현대알루미늄은 직원에게 성장의 기회를 부여하여 자아실현의 욕구를 충족시켜줌으로써 근무의욕 및 업무능력을 향상시키고, 경영목표 달성에 기여하기 위하여 임직원 직무능력에 따라 Grade 관리를 통한 성과주의 제도를 실시하고 있습니다. Hyundai Aluminum provides employees with opportunities to grow and fulfill their self-fulfillment needs, thereby enhancing their willingness and ability to work and contributing to the achievement of their management goals. 现代铝业有限公司是利用经济增长的机会,为员工,以满足自我实现的需要给予的工作积极性和工作能力的提高,通过等级基于性能的系统将根据员工的技能,以帮助实现业务目标管理该行为。 Hyundai Aluminum là bằng cách sử dụng các cơ hội tăng trưởng cho nhân viên để đáp ứng các nhu cầu của tự thực hiện để cải thiện bằng cách cho động lực làm việc và khả năng làm việc, hệ thống dựa trên hiệu quả thông qua các lớp quản lý theo kỹ năng lao động để góp phần đạt được mục tiêu kinh doanh ứng xử.

Phúc lợi

Nghỉ đua thuyền / tiền thưởng

Nó hỗ trợ các kỳ nghỉ, vòng hoa chia buồn, tiền thưởng, vv

trẻ em học phí

Hỗ trợ học sinh mẫu giáo ở trẻ em trường trung học / trung bình (2) tham dự một trường đại học trong một giới hạn nhất định.

Giám đốc Hỗ trợ chi phí

Chỉ khi được cấp cho nhân viên của địa phương hỗ trợ cho việc di chuyển các chi phí trong giới hạn nhất định.

lợi ích pháp lý

4 Bảo hiểm (hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương nghiệp)

Hỗ trợ chi phí bữa ăn

Ăn trưa chi phí và chi phí ăn tối

 • 인재상 Human resource 人才 người tài năng
 • 인사제도 Personnel system 人事制度 hệ thống nhân sự
 • 복리후생 Welfare 员工福利 phúc lợi
 • 채용정보 Careers 乔布斯 việc làm
현대알루미늄은
인재를 소중히 생각합니다.
Hyundai Aluminum
values our talents.
现代铝业有限公司是一个思想的人才严重。 Hyundai Aluminum
là một tài năng suy nghĩ một cách nghiêm túc.
공정하고 공평한 기회의 제공을 통해 도전과 혁신으로
비전을 성취할 수 있는 글로벌 인재를 모십니다.
We are seeking global talent who will be able to achieve a vision
through challenge and innovation by providing fair and equitable opportunities.
我们正在寻求能够通过提供公平和公平的机会通过挑战和创新实现愿景的全球人才。 Chúng tôi đang tìm kiếm tài năng toàn cầu, những người sẽ có thể đạt được một tầm nhìn qua thách thức và đổi mới bằng cách cung cấp các cơ hội công bằng và bình đẳng.
 • 인재상 Talented human resource 人才 người tài năng

  미래를 향해 자기혁신을 추구하는 사람 A person who pursues self-innovation toward the future 追求朝着未来的自我创新的人 Một người theo đuổi tự đổi mới hướng tới tương lai

  주체성을 갖고 책임을 다하는 사람 A person who has a sense of responsibility 一个有责任感的人 Một người có tinh thần trách nhiệm

  도전의식이 충만한 실천력 있는 사람 A person who is full of challenge consciousness 一个充满挑战意识的人 Một người là đầy thách thức ý thức

  성실한 마음으로 노력하는 사람 A person who sincerely works 一个真诚工作的人 Một người chân thành làm việc

  인사원칙 Personnel system principle 人事制度原则 Nguyên tắc của hệ thống nhân sự

  - 능력과 업적에 의한 공정한 인사

  - 적성과 희망을 고려한 적재적소 배치

  - 발탁인사로 우수한 인재 조기발굴/육성

  Fair greeting by ability and achievement

  Proper Placement Considering Aptitude and Hope

  We will find and cultivate excellent talent early

  根据自己的能力和性能博览会人才。

  放在考虑能力和希望正确的地方。

  为了识别并通过任命的人员早期培养人才。

  Nhân viên công bằng theo năng lực và hiệu suất của chúng.

  Đúng nơi xem xét các khả năng và hy vọng đặt.

  Để xác định và nuôi dưỡng tài năng sớm thông qua các nhân viên chỉ định.

 • 직급체계 및 승진년한 Position system / Promotion year 定位系统 / 升级年 Vị trí hệ thống / nâng cấp năm

  수평적 조직문화가 새롭게 자리 잡아가고 있는 변화된 경영환경 속에서 현대알루미늄은 성과, 평가, 역량, 경력, 교육, 보상의 일관된 방향을 유지하기 위한 인사쳬계를 구축하고 이를 효율적으로 운영하기 위해 노력하고 있습니다. Hyundai Aluminum Co., Ltd. establishes a personnel system to maintain the consistent direction of performance, evaluation, competence, career, education, and compensation in a changing business environment where horizontal organizational culture is newly emerging and strives to operate it efficiently There is. 现代铝业有限公司正在建设人员chyegye维持横向组织文化一致的方向是保持变化的业务环境中的表现会,评估,能力,经验,培训,薪酬,并试图有效地运行其新的地方你。 Hyundai nhôm Công ty xây dựng một chyegye nhân để duy trì một định hướng nhất quán của văn hóa tổ chức ngang là nơi mới để giữ môi trường kinh doanh thay đổi trong hoạt động trong đi, đánh giá, năng lực, kinh nghiệm, đào tạo, bồi thường, và cố gắng chạy nó một cách hiệu quả bạn.

  임직원 직무능력에 따라 Grade 관리를 통한 성과주의 연봉체계

  승급시기 : 업무성과 및 능력에 따른 Grade 승격

  휴가 : 연차휴가, 하계휴가, 각종 경조휴가 등

  교육 : 법정의무교육, 법정직무교육, 직급/계층 교육 등

  Performance-based salary system through grade management according to employee's job ability

  Promotion Period: Grade promotion based on job performance and ability

  Vacations: Annual vacation, summer vacations, various holidays, etc.

  Education: Legal compulsory education, legal job training, job / class education, etc.

  通过仔细和有能力的员工按照管理级薪酬制度>

  升级时间:能力和经营业绩提升等级

  假日:年假,暑假,假期等各种帆船赛

  教育:义务教育,法律,法院在职培训,等级/层教育

  평가제도 Job Evaluation System 职位评价系统 Hệ thống đánh giá công việc

  현대알루미늄의 평가제도는 업적고과와 역량고과로 구분되어 있으며, 공정한 평가를 통해 근무의욕과 업무능률의 향상을 이끌어내기 위해 노력하고 있습니다. The evaluation system of Hyundai Aluminum is divided into achievement audit and competency audit. Through fair evaluation, we are striving to improve work motivation and work efficiency. 现代铝业有限公司的评价体系正在努力寻找工作分为劳累过度劳累和能力,通过一个公正的评价导致工作积极性和工作效率的提高。 Hệ thống đánh giá được chia thành khả năng và thành tích làm việc quá sức làm việc quá sức, thông qua đánh giá công bằng dẫn đến sự cải thiện động lực làm việc và hiệu quả công việc đang cố gắng tìm.

  업적(KPI)고과 Achievement (KPI) 成就(KPI)考核 Thành tích (KPI) Thẩm định

  사업계획과 연계된 목표대비 실적에 따른 회사전체목표,부서목표,개인목표 달성도를 평가 Evaluate company-wide goals, departmental goals, and achievement goals according to performance relative to goals 评估公司的总目标,部门目标,个人目标和与针对目标绩效业务计划成果 Đánh giá tổng số bàn thắng của công ty, mục tiêu bộ phận, mục tiêu cá nhân và thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến hoạt động chống lại các mục tiêu

  역량(KPI)고과 Competency (KPI) 容量(KPI)考核 Công suất (KPI) Thẩm định

  개인목표 달성과 연계된 개인핵심역량에 대한 평가 Assessment of individual core competencies associated with achieving individual goals 以实现个人的核心竞争力的个人目标相关的评估 Kết hợp với việc đạt được mục tiêu cá nhân đánh giá các năng lực cốt lõi cá nhân

  •   
  •   

  승격제도 Promotion System 推广体系 hệ thống khuyến mãi

  현대알루미늄은 직원에게 성장의 기회를 부여하여 자아실현의 욕구를 충족시켜줌으로써 근무의욕 및 업무능력을 향상시키고, 경영목표 달성에 기여하기 위하여 임직원 직무능력에 따라 Grade 관리를 통한 성과주의 제도를 실시하고 있습니다. Hyundai Aluminum provides employees with opportunities to grow and fulfill their self-fulfillment needs, thereby enhancing their willingness and ability to work and contributing to the achievement of their management goals. 现代铝业有限公司是利用经济增长的机会,为员工,以满足自我实现的需要给予的工作积极性和工作能力的提高,通过等级基于性能的系统将根据员工的技能,以帮助实现业务目标管理该行为。 Hyundai Aluminum là bằng cách sử dụng các cơ hội tăng trưởng cho nhân viên để đáp ứng các nhu cầu của tự thực hiện để cải thiện bằng cách cho động lực làm việc và khả năng làm việc, hệ thống dựa trên hiệu quả thông qua các lớp quản lý theo kỹ năng lao động để góp phần đạt được mục tiêu kinh doanh ứng xử.

 • 경조휴가/경조금 Formal holiday / Congratulations 假期帆船赛 / 奖金 nghỉ đua thuyền / tiền thưởng
  경조시 휴가,화한,경조금 등을 지원합니다. We support vacation, reconciliation, and congratulation upon congratulation. 它支持休假,吊唁的花圈,奖金等。 Nó hỗ trợ các kỳ nghỉ, vòng hoa chia buồn, tiền thưởng, vv
  자녀 학자금 School expenses 孩子们学费 trẻ em học phí
  유치원,중/고등학교,대학교에 재학중인 자녀(2인)의 학자금을 일정 한도 내에서 지원합니다. We support students from kindergarten, middle / high school, and university (2 students) to a certain extent. 支持中/高小学生幼儿园学生(2)出席在一定限度内的大学。 Hỗ trợ học sinh mẫu giáo ở trẻ em trường trung học / trung bình (2) tham dự một trường đại học trong một giới hạn nhất định.
  이사비용 지원 Support moving expenses 支持费用总监 Giám đốc Hỗ trợ chi phí
  지방으로의 인사발령시에 한하여 일정 한도 내에서 이사비용을 지원합니다. We only support moving expenses within certain limits at the time of dispatch of personnel to the province. 只有当发给当地的技术支持人员在一定限度内搬家费用。 Chỉ khi được cấp cho nhân viên của địa phương hỗ trợ cho việc di chuyển các chi phí trong giới hạn nhất định.
  법적복리후생 Legal Benefits 合法权益 lợi ích pháp lý
  4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험) 4 major insurance (national pension, health insurance, employment insurance, industrial accident insurance) 4险(养老,医疗保险,失业保险,工伤保险) 4 Bảo hiểm (hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương nghiệp)
  사내 식비지원 In-house meal expenses support 支持在一顿饭 Hỗ trợ chi phí bữa ăn
  중식대, 석식대 Lunch, dinner 午餐费用及开支晚餐 Ăn trưa chi phí và chi phí ăn tối
COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x