Business
C/WALL

Stick System

커튼월의 각 구성 부재를 넉다운(knock-down)형태로 반입, 조립하여 설치하는 공법

A method of bringing in and assembling each constituent member of a curtain wall in a knock-down manner

Một phương pháp đưa vào lắp ráp mỗi thành viên hợp thành của một bức tường rèm một cách tháo rời

一种以敲击方式引入和组装幕墙的每个构成构件的方法

Stick System 특성 Stick System Features Stick System 特点 Stick System đặc tính

 • AL.BAR 수직, 수평재 및 마감, 유리공사를 각각 별도 현장 시공함
 • 현장 작업자의 숙련도 및 현장관리자의 경험도에 따라 성능이 좌우 될 수 있음
 • 현장의 유동적인 컨디션에 따라 대응하기 용이함
 • 자재의 현장입고는 빠를 수 있으나 상대적으로 현장의 공사기간 단축이 어려움
 • AL.BAR Vertical, horizontal and finishing, and glass construction are separately installed on site
 • Performance may depend on field worker's experience and on-site manager experience
 • Easy to handle according to the fluid conditions of the site
 • On-site arrival of materials may be quick, but it is difficult to shorten the construction period relatively
 • AL.BAR垂直,水平和精加工以及玻璃结构单独安装在现场
 • 性能可能取决于现场工作人员的经验和现场经理的经验
 • 易于根据现场的流体条件处理
 • 现场到货的材料可能很快,但很难相对缩短施工期
 • AL.BAR dọc, ngang và hoàn thiện, kính xây dựng được cài đặt riêng biệt trên trang web
 • Hiệu suất có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm và trên trang web kinh nghiệm quản lý lĩnh vực công nhân
 • Dễ dàng để xử lý theo các điều kiện dịch của trang web
 • Trên trang web xuất hiện của vật liệu có thể được nhanh chóng, nhưng rất khó để rút ngắn thời gian xây dựng tương đối

Stick System Flowchart

 • 건축도면 검토 및 C/WALL SHOP DWG 작성 Review architectural drawings and create C / WALL SHOP DWG 建筑制图和审查C / WALL SHOP DWG创作 Xem lại bản vẽ kiến trúc và tạo ra C / TƯỜNG SHOP DWG

 • 현장 실측 및 자재 발주 Field measurement and material ordering 现场测量和材料订购 đo đạc thực địa / mua sản phẩm

 • 공장제작((AL. FRAME) Factory production (AL. FRAME) 工厂生产(AL. FRAME) Nhà máy sản xuất (AL. FRAME)

 • GLASS 및 SEALANT 취부작업 GLASS and SEALANT mounting work 玻璃密封胶和安装操作 KÍNH bịt kín và công việc lắp

 • 마무리 및 잔손보기 작업 View finishing and debris operations 查看整理和碎片操作 hoạt động Xem hoàn thiện và mảnh vụn

COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x