Business
C/WALL

Panel System

Truss를 공장제작 또는 K/D로 현장 출고하여 설치 하고 외장재는 공장 제작 후 현장 설치하는 공법(Open Joint, Closed Joint)

Truss is manufactured at the factory or installed at the site by K / D,
Exterior materials are manufactured at the factory and then installed on site(Open Joint, Closed Joint)

桁架在工厂制造或由K / D安装在现场。外部材料在工厂制造,然后现场安装(Open Joint, Closed Joint)

Truss được sản xuất tại nhà máy hoặc cài đặt tại trang web của K / D, vật liệu ngoại thất được sản xuất tại nhà máy và sau đó cài đặt trên trang web(Open Joint, Closed Joint)

Panel System 특성 Panel System Features Panel System 特点 Panel System đặc tính

 • 구성 부재는 Back Structure, 외장재 판넬, Casting 등 단일재로 형성 The constituent members are formed into a single material such as back structure, exterior material panel, and casting 构成构件形成为单一材料,例如背部结构,外部材料板和铸件 Các thành viên thành phần được hình thành vào một vật liệu duy nhất như cơ cấu lại, bảng điều khiển vật chất bên ngoài, và đúc

Design시 고려사항 Design Considerations Design 注意事项 Design Những cân nhắc

 • 원판 Loss를 줄이기 위하여 판넬 분할도 검토
 • 우수 처리 방안 모색(Closed Seal, open Joint 방식)
 • 판넬 및 Truss 결로 현상 방지책(특히 Panal 고정부분 등)
 • 판넬에 고정용 Screw, 판넬 자체에 대한 구조 검토 (Screw 및 판넬 Stffener 간격 등)
 • 판넬 3Coating 문제점 사전 검토 후 Feed Back (Spray Coat, Roll Coat 등)
 • Review panel partitioning to reduce loss of disc
 • Seeking the best treatment method (Closed Seal, open joint method)
 • Panel and truss prevent condensation (especially panel fixing part)
 • Screw for fixing on panel, structure review for panel itself (Screw and panel stiffer spacing, etc.)
 • Panel 3Coating Problem After preliminary review Feed Back (Spray Coat, Roll Coat, etc.)
 • 检查面板分区以减少光盘损失
 • 寻求最佳治疗方法(封闭密封,开口方法)
 • 面板和桁架防止冷凝(特别是面板固定部件)
 • 用于固定在面板上的螺钉,面板本身的结构审查(螺钉和面板硬度间距等)
 • 面板3Coating问题初步审查后反馈(喷涂,辊涂等)
 • phân vùng bảng Xem lại để giảm tổn thất của đĩa
 • Tìm kiếm các phương pháp điều trị tốt nhất (Closed Seal, mở phương pháp chung)
 • Panel và giàn ngăn chặn sự ngưng tụ (đặc biệt là bảng điều khiển bộ phận cố định)
 • Vít để sửa chữa trên bảng điều khiển, xem xét cấu trúc cho bản thân bảng điều khiển (vít và bảng điều khiển cứng hơn khoảng cách, vv)
 • Bảng điều chỉnh 3Coating Vấn đề Sau khi sơ bộ xem xét nguồn cấp dữ liệu lại (Xịt Coat, Roll Coat, vv)
COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x