Business
Landscape Facilities

Products

 • 난간 Handrail 栏杆 Lan can
 • 펜스 Fence 潘斯 Hàng rào
 • 외장재 Exterior material 贴面 Bên ngoài vật chất
 • 가로 시설물 Street facility Street facility Street facility
 • 부가시설 Additional facilities Additional facilities Additional facilities
 • 알루미늄난간 Aluminum railings 铝栏杆 lan can nhôm

 • 투척방지난간 Throwing prevention 投擲防止栏杆 lan can Ngăn chặn ném

 • 조명난간 Light railings 照明栏杆 lan can chiếu sáng

 • 차량방호울타리 Vehicle protection fence 车辆保护围栏 hàng rào bảo vệ xe

 • 파이프난간 Pipe railings 管道栏杆 lan can đường ống

 • 알루미늄펜스 Aluminum fence 铝栅栏 hàng rào nhôm

 • 어린이보호펜스 Child Protection Fence 儿童保护篱芭 Hàng rào bảo vệ trẻ em

 • 자전거도로펜스 Bicycle road fence 自行车道栅栏 hàng rào đường xe đạp

 • 목재펜스 Wooden fence 木围栏 Hàng rào gỗ

 • 철도 안전펜스 Railroad safety fence Railroad safety fence Railroad safety fence

 • 보안펜스 Security Fence 安全围栏 ninh bến cảng

 • 육교외장재 Overpass exterior material 高架桥外观 Bên ngoài cầu vượt

 • 교량외장재 Bridge exterior material 桥梁外观 Bên ngoài cầu

 • 엘리베이터외장재 Elevator exterior material 电梯外观 Bên ngoài thang máy

 • 육교캐노피 Overpass Canopy 高架桥雨棚 cầu vượt Canopy

 • 입구캐노피 Entrance canopy 入口天篷 lối vào Canopy

 • 버스승강장 Bus platform 巴士站 bến xe buýt.

 • 스마트버스쉘터 Smart bus shelter Smart bus shelter Smart bus shelter

 • 파고라 Pergola Pergola Pergola

 • 방음벽 Soundproof wall 防音壁 tường cách âm

 • 방음터널 Soundproof Tunnel 隔音隧道 hầm cách âm

 • 흡연부스 Smoking booth 吸烟亭 gian hàng riêng cho hút thuốc

 • 전기차충전소캐노피 Canopy(EV Charger) Canopy(EV Charger) Canopy(EV Charger)

Material

Size

교량 확장 인도교

교량확장인도교는 인도가 확보되어 있지 않는 교량 측면에 별도의 확장 구조물을 설치하여 보행자가 안전하게 통행할 수 있도록 해주는 시설물입니다.

제품특징

 • 인도교량 신설 대비 경제성이 우수함
 • 최대 2.5m 교량 확장가능
COPYRIGHT© Hyundai Aluminum ALL RIGHTS RESERVED.
x